Snowdonia & Local Producer and Makers Market 

Following on from the success of 2021’s showcase seasonal markets we took a bigger leap in 2022 and moved location to accommodate more traders!

When? First Saturday of the month from April through to October

Location – Royal Oak Hotel Front Car Park , Betws-y-Coed

Christmas Weekend 2nd & 3rd December 2023 10am-4pm

Marchnad Cynhyrchwyr Eryri a’r Fro 

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y Farchnad yn 2021 wnaethon ni cymeryd naid fwy yn 2022 ac symud lleoliad a niferoedd i ddarparu lle i fwy o fasnachwyr!

Dydd Sadwrn cyntaf y mis yn cychwyn Ebrill 2023 tan Mis Medi

Lleoliad – Gwesty Royal Oak (Maes Parcio), Betws-y-Coed

Penwythnos Nadolig 2fed & 3ydd Rhagfyr 2023 o 10yb tan 4yp

Our Aim

To support the growth of local, sustainable food and drink production and giving those products a platform to sell directly to consumers. New for 2022 is the addition of local artisan craft – all handmade in the region. Additionally we’re promoting the ecological & socio-economic benefits of producing & buying local. 

Amcan

Cefnogi twf cynhyrchu bwyd a diod lleol a chynaliadwy a chynnig cyfle i’r cynhyrchwyr werthu eu cynnyrch yn uniongyrchol i brynwyr. At hyn, hoffem hybu’r buddion ecolegol a chymdeithasol economaidd ynghlwm â chynhyrchu a phrynu’n lleol. 

Market Goals & Values

Good quality fresh, seasonal produce  ∞ Local to Snowdonia National Park  ∞ Direct to market ∞ cutting out middleman fees ∞  Reduction of food miles ∞ Innovation & new product support ∞ Launch platform for start-up & micro food businesses ∞ Reduction in packaging ∞ Promote welfare standards ∞ Create a wider audience for locally sourced products ∞ Talk about the benefits of environmental factors within food production and sale ∞ Enhancing seasonality values ∞ Promote Welsh culture and products as new and innovative ∞ Discover new makers 

Nodau a Gwerthoedd 

Cynnyrch ffres, tymhorol o safon • Cynnyrch o Ardal Parc Cenedlaethol Eryri • Cynnyrch wedi’i gludo’n syth i’r farchnad – gan osgoi ffioedd y rhyngfasnachwyr • Lleihau milltiroedd bwyd • Arloesedd a chefnogaeth i gynnyrch newydd • Lansio llwyfan i fusnesau bwyd newydd a micro • Lleihad mewn pecynnau • Hybu safonau lles • Cynnig cynulleidfa ehangach i gynnyrch wedi’u caffael yn lleol  • Trafod buddion ffactorau amgylcheddol ynghlwm â chynhyrchu a gwerthu bwyd • Cynyddu gwerthoedd tymhorol • Hyrwyddo diwylliant Cymru a hybu cynnyrch Cymreig fel rhai newydd ac arloesol • Darganfod crefftwyr newydd

Green Warriors…

we’ve asked our traders & makers to be as green as possible, with thoughts as to how to not use plastic disposables or plastic carrier bags – market goers please bring your own reusables! Buying local reduces food miles & eating local is not only tastier, it’s also healthier! Seasonal freshly picked produce contains the more nutrients, as the minute they’re picked, their plant cells begin to shrink and their nutrients diminish.

Rhyfelwyr Gwyrdd…

Rydym wedi gofyn i’r masnachwyr fod a mor wyrdd â phosibl, gan feddwl am sut i beidio â defnyddio tafladwy plastig neu fagiau siopa plastig – dewch â’ch nwyddau hailddefnyddio eich hun gyda chi!

Mae prynu’n lleol yn lleihau milltiroedd bwyd ac mae bwyta’n lleol nid yn unig yn fwy blasus, ond hefyd yn iachach! Mae cynnyrch tymhorol sydd wedi’i gasglu’n ffres yn cynnwys y mwyaf o faetholion, wrth i’r munud y cânt eu dewis, mae celloedd eu planhigion yn dechrau crebachu a’u maetholion yn lleihau.

Chymuned – Community

It’s all about community – every time you buy produce from someone other than a local producer your money leaves the local economy. Buying local produce helpshelps to sustain local economies and create local jobs. Buy local wherever you go!

Mae’n ymwneud â chymuned – pob tro da ni’n prynnu cynnyrch gan rhywun heblaw cyflenwr lleol mae’n arian yn gadeal y’r economi leol. Newid i brynnu yn lleol ac da’n ni’n gyd yn helpu i gynal cynhyrchwyr y fro!

drop us a line consultant@snowdoniahospitality.net for joining details

ebostiwch consultant@snowdoniahospitality.net am fwy o manylion!

Copyright 2023 Royal Oak Hotel Betws y Coed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close